weltkriegs-ehrenkreuz.de
weltkriegs-ehrenkreuz.de

R.V. Pforzheim 50-72

50 R.V. PFORZHEIM

                                                                             Typ I

                                                                                Typ II

                                                    Grösseres Schriftbild bei Typ I

R.V. 61 PFORZHEIM
 Typ I - Typ II - Typ III

Typ I

Typ II

Typ III

Typ I

                                                                   Typ II

Typ III

R.V. 67. PFORZHEIM

R.V. 72 PFORZHEIM