weltkriegs-ehrenkreuz.de
weltkriegs-ehrenkreuz.de

Urkundenkonvolut Witwen & Eltern

Konvolut einer Witwe

Konvolut einer Witwe